Pierwszeństwo na skrzyżowaniu

 Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz 6 i poz.4

 Przecinanie się kierunków ruchu na skrzyżowaniu.
Kiedy masz pierwszeństwo na skrzyżowaniu. 
Zajmowanie właściwej pozycji na drodze.  

Podstawy prawne.

Każdy uczestnik ruchu drogowego musi znać i rozumieć Art.3 Ustawy.
Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Art.2.
22)
 szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie; 

Pkt.23) Obowiązuje od 20.05.2021r
23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości;” 

Art.25 1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (tylko w sytuacji równorzędnej), a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.
3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
4.Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
2) rozdzielania kolumny pieszych.

Art. 22. 1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;2) do środka jezdni (na drodze dwukierunkowej) lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.
„5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.”,

 Ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym Art.25.1.

Komentarz
Pojazd 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2 z prawej strony.

Pojazd 1 skręcając w lewo, ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2 z kierunku przeciwnego, który jedzie prosto.

Ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu.
Jadąc drogą z pierwszeństwem.

Objaśnienie.
Jeżeli wjeżdżasz na skrzyżowanie od strony gdzie nie masz ustawionych znaków A7 lub B20 tylko znaki A6 lub D1 czyli masz pierwszeństwo to:
– skręcasz w prawo pojazd 1 ma pierwszeństwo,
– jadąc prosto  pojazd 1 ma pierwszeństwo,
– skręcając w lewo pojazd 1 musisz udzielić pierwszeństwa pojazdowi 2 nadjeżdżającemu z kierunku przeciwnego który może jechać prosto lub skręcać w prawo. Pojazd 1 zajął prawidłową pozycję do skrętu w lewo.
Pojazdy 3 i 4 poruszają się drogą podporządkowaną.

Przykład 2 z torowiskiem tramwajowym – jadąc drogą z pierwszeństwem.
Ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu.

Gdyby jechał tramwaj, zostajesz na prawym pasie ruchu.
Gdy tramwaj nie jedzie, dojeżdżasz do środka jezdni, zajmując właściwą pozycję na drodze.

Art.16.6. Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.

Wjazd na odpowiednią głębokość na skrzyżowanie. 

Ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu,
jadąc drogą podporządkowaną,
dojeżdżając do znaku B 20 Stop

Objaśnienie. 
Jeżeli wjeżdżasz na skrzyżowanie od strony gdzie masz ustawiony znak A7 Ustąp pierwszeństwa który nie zmusza Cię do jazdy ani zatrzymania, wszystko jest uzależnione od sytuacji na skrzyżowaniu lub znaku B20 Stop  musisz się zatrzymać w odpowiednim miejscu to: 
– skręcasz w prawo musisz udzielić pierwszeństwa tylko pojazdowi 3 nadjeżdżającemu z twojej lewej strony, czyli pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem.
– jadąc prosto musisz udzielić pierwszeństwa pojazdom 2 i 3 nadjeżdżającym z twojej prawej i lewej strony, czyli pojazdom poruszającym sie drogą z pierwszeństwem.
– skręcając w lewo musisz udzielić pierwszeństwa pojazdom 2 i nadjeżdżającym z twojej prawej i lewej strony (czyli pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem) oraz pojazdowi 4 nadjeżdżającemu z kierunku przeciwnego, który może jechać prosto lub skręcać w prawo.

Ustalenie pierwszeństwa jadąc drogą podporządkowaną,
dojeżdżając do znaku A 7 Ustąp pierwszeństwa.
Art.25.1.

5.Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
6.Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Ostrzeżenie.
Dojeżdżając do skrzyżowania droga podporządkowana, do znak A-7 Ustąp pierwszeństwa, ale nie masz widoczności aby bezpiecznie wjechać na drogę z pierwszeństwem np. przez nieprawidłowo zaparkowany pojazd, musisz się zatrzymać. 


Kryterium oceniania.
Następuje przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.2 ustawy o kierujących pojazdami.

Przykład.          

 Przykłady – ustal pierwszeństwo.