Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.
Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.7 i poz.31

Rodzaje sygnalizatorów. 

Sygnalizator S 1
Ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu.

Ustawa PoRD
Art.25 1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (tylko w sytuacji równorzędnej), a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża. ( Przeczytaj podstronę Tramwaj) 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
4. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
2) rozdzielania kolumny pieszych.

Rozporządzenie. 
§  95. 
1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:
1) sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
2) sygnał żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
3) sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator,
4) sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

Sygnalizacja S 1

Wjazd na odpowiednią głębokość na skrzyżowanie z sygnalizacją S1 

– pojazd 2 zajął odpowiednią pozycje na drodze i wjechał na odpowiednią głębokość, 


§  95. 2. Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1) ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
2) ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

Komentarz dotyczy ...
– pojazdu 4  zgodnie z § 95.2.pkt.2 nie może wjechać za sygnalizator dopuki pojazd 1 i 2 nie opuszczą skrzyżowania. 
Pojazd 2 nie oblewa egzaminu.

Kiedy mogę wjechać na skrzyżowanie, 
Kiedy muszę oczekiwać na wjazd, przed sygnalizatorem
.

Art.25.4.Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

Widok z pojazdu 5 na schemacie.


Komentarz dotyczy .
– pojazdu 5 oczekuje przed sygnalizatorem dopóki pojazdy 1 i 3 nie opuszczą skrzyżowania. 


Widok z pojazdu 8 na schemacie.


Jak pojazd 2 (na schemacie) zatrzymał się na skrzyżowaniu,
Oczekujesz przed sygnalizatorem, aż pojazd opuści skrzyżowanie.


Komentarz.
– gdy skręcasz w lewo,
– nie ma miejsca na skrzyżowaniu,
– oczekujesz przed sygnalizatorem,
– gdy pojazd opuści skrzyżowanie i dalej jest nadawany sygnał zielony,
– możesz kontynuować jazdę.


Kryterium oceniania.
Jeżeli wjedziesz na skrzyżowanie, a nie będziesz miał możliwości do kontynuowania jazdy następuje przerwanie egzaminu zgodnie z Art,52.2 UoKP

 Sygnalizator S 2 – skręt w prawo.

§96.1.Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust.3.
2.Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.
3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom. 

Sytuacja 1    


Komentarz do – Sytuacja 1
– podjeżdżasz jako pierwszy(a) musisz obowiązkowo zatrzymać  się przed sygnalizatorem !!! – udzielasz pierwszeństwa: pieszym na przejściu (jeśli się znajduje)  
– pojazdom jadącym drogą do której podjeżdżasz – do drogi poprzecznej, 
– jeżeli w danej chwili pojazdy się znajdują na drodze, a pole widoczności jest dobre nie musisz się zatrzymać przed drogą poprzeczną.
– zatrzymując się koła muszą stanąć w miejscu, nieruchomo na kilka sekund !!!,

Sytuacja 2

Komentarz do Sytuacji 2.
– Pojazd Nr.1 
stoi przed sygnalizatorem, ustępuje pierwszeństwa pieszym – jeżeli są na przejściu.– Pojazd Nr.1 odjechał, 

– Podjeżdżasz  i musisz ponownie zatrzymać się przed sygnalizatorem, ustępujesz pierwszeństwa pieszym jeśli są na przejściu, 
– podjeżdża do drogi poprzecznej i ustępując pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą poprzeczną jeśli są, jeżeli nie ma a masz dobrą widoczność nie musisz się zatrzymać,


Kryterium oceniana.
Jeżeli nie zatrzymasz się przed sygnalizatorem następuje przerwanie egzaminu zgodnie z tabelą Nr.1 poz.8.8.1
Jeżeli nie ustąpisz pierwszeństwa pieszemu następuje przerwanie egzaminu zgodnie z tabelą Nr.1 poz.4
Jeżeli nie ustąpisz pierwszeństwa pojazdom, następuje przerwanie egzaminu zgodnie z tabelą Nr.1 poz.10.10.1 lub poz.10.10.6


§ 99.1.
Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku – przed sygnalizatorem.
Ostrzeżenie.
– musimy się zatrzymać zawsze przed pierwszym sygnalizatorem, 
– jak jest wyznaczona linia warunkowego zatrzymania to przed linią, 
– jak nie ma wyznaczonej linii to przed sygnalizatorem około 3m 
– przed wiszącym sygnalizatorem około 7m.
Przykład – sygnalizator S 2 za sygnalizatorem nie ma przejścia dla pieszych, musisz uważać na przejście dopiero po skręcie w prawo.

Przykład 
Skręt w prawo odbywa się w tym samym czasie jak skręt bezkolizyjny w lewo z drogi poprzecznej.  

Sygnalizator S 3

§97.1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
2.Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3.
3.Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Przejazd bezkolizyjny – pozostali uczestnicy mają w tym czasie nadawany sygnał czerwony. 


Kryterium oceniania.
Jeżeli się zatrzymasz ustępując pierwszeństwa: pieszemu, rowerzyście, tramwajowi, kończysz egzamin negatywnie Art.52.2. 

Przykład sygnalizatorów S3 do zawracania.