Włączanie się do ruchu i zajęcie właściwej pozycji na drodze

Włączanie się do ruchu i zajęcie właściwej pozycji na drodze.

Korytarz życia 

Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.1 w ruchu drogowym.

Art.17.1.Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;
2) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;
3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;
4) pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli. 
2.Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Komentarz – wyjeżdżając ze strefy ruchu.
 16a) strefa ruchu
 – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;

Art. 2.Użyte w ustawie określenia oznaczają:
23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;

Przykład – wyjazd z WORDu 

Komentarz.
– Musisz uważać żeby nie wymusić pierwszeństwa.
– Wyjeżdżając musisz zająć właściwą pozycję zgodnie z poleceniem egzaminatora.
– Wyjeżdżając z WORD w lewo, na skrzyżowaniu w lewo musisz wjechać na pas do skrętu w lewo.
– Wyjeżdżając z WORD w lewo na skrzyżowaniu w prawo musisz od razu wjechać na prawy pas ruchu do skrętu w prawo. 
Kryterium oceniania.
Nieustąpienie pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu, przerwanie egzaminu na podstawie Tabeli 1 poz. 10.10.6


Po wyjeździe w lewo zajmujesz odpowiedni pas zgodnie z poleceniem egzaminatora.

Zajmowanie właściwej  pozycji na drodze Art.16 
Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.2

Art.16.1.Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
2.Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni;
3.Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni.

4.Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.

Wskazówka.
W czasie jazdy egzaminacyjnej jeździmy zawsze prawym pasem ruchu.
Osoba egzaminowana sama podejmuje decyzję do zajęcia prawego pasa.
Gdy są wyznaczone dwa pasy do skrętu w lewo, zajmujemy prawy pas do skrętu w lewo.
Gdy są wyznaczone dwa pasy do jazdy na wprost, zajmujemy prawy pas. 
   

Różnice.
Zajęcie właściwej pozycji na drodze i ustalenie pierwszeństwa na takim skrzyżowaniu.

 Zajęcie pozycji na drodze na takim rodzaju skrzyżowania. 

Kryterium oceniania.
Długotrwała jazda lewym pasem ruchu gdy prawy jest wolny, jest błędem.

Korytarz życia

Art. 9. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.
2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

3. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorących udział w akcji ratowniczej.