Zawracanie na skrzyżowaniu – gdzie wolno, a gdzie nie wolno zawracać

Zawracanie na skrzyżowaniu.
Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.12 w ruchu drogowym
.

Gdzie zawracanie jest zabronione, a gdzie dozwolone.


Art. 22. 6. Zabrania się zawracania:

1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
2) na autostradzie;
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

Podstawa prawna dotycząca pierwszeństwa.
Ustawa
Prawo o ruchu drogowym

Art.25 1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (tylko w sytuacji równorzędnej), a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.


https://www.Konwencja o ruchu drogowym, 
sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. 
Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44 .pdf
 


Artykuł 14
Ogólne przepisy dotyczące manewrów

2. Każdy kierujący, który zamierza zawrócić lub cofnąć się, może rozpocząć ten manewr dopiero po upewnieniu się, że może to uczynić nie stwarzając niebezpieczeństwa lub przeszkody dla innych użytkowników drogi.

ROZPORZĄDZENIEMINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1  ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2z dnia 31 lipca 2002 r.w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

                                                                                                                   
§ 72
.1.Umieszczony obok jezdni znak F-10 „kierunki na pasach ruchu” wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.
2.Umieszczony nad pasem ruchu znak F-11 „kierunki na pasie ruchu” wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.

3.Umieszczona na znaku F-10 lub F-11 strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

Kodeks Wykroczeń 
Rozdział XI
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.


Art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Taryfikator mandatów.
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić art. 22 ust. 6 pkt 4  mandat karny od 200 do 400 zł  5 pkt. karnych

 Komentarz.
Art.22.6. Zabrania nam zawracania w warunkach w których możemy zagrozić bezpieczeństwu ruch na drodze lub ruch utrudnić. 
Musimy uwzględnić natężenie ruchu na danym skrzyżowaniu.

Ponadto musimy uwzględnić geometrię skrzyżowania, szerokość drogi, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, rodzaj sygnalizacji świetlnej.
W niektórych sytuacjach możemy zrezygnować z manewru zawracania i wykonać zawracanie w innym miejscu. 
Zgodnie z Art.90 KW całą odpowiedzialność ponosi pojazd wykonujący manewr zawracania.

Na egzaminie
§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:
3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;

Na poniższych skrzyżowaniach wolno zawracać.

Przykład zawracanie na sygnalizacji S3

Rozdział  5
Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze

 §97.1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy 
S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
2.Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3.
3.Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. 


Komentarz – Możesz zawrócić tylko z pasa przeznaczonego do zawracania.


Zawracanie na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną S 1. 
Przykład al. Legionów, na drodze dwujezdniowej.

Zawracanie na skrzyżowaniu dookoła wyspy z wyznaczonymi pasami ruchu.


Zawracanie na skrzyżowaniu typu T lub X

Na tym skrzyżowaniu wolno zawracać z lewego pasa ruchu. 

Przykład – Ul. Strzelców Bytomskich skrzyżowanie z Odrzańską.

Zdjęcia bliżej skrzyżowania.

Schemat do zdjęcia powyżej.

Przykład

Przykład 


Zdjęcie do schematu powyżej 

Przykład zawracania na skrzyżowaniu równorzędnym.
– 
promień skrętu pojazdu zawracającego na skrzyżowaniu to około 11 m 

Kolejność
Pojazd 2 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,
Pojazd 3 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 4 z jego prawej strony, 
Następnie jedzie pojazd 3,
Na samym końcu pojazd 2 wykonuje zawracanie,

Zawracanie na skrzyżowaniu dwupoziomowym.

Komentarz
Zawracanie polega na przejeździe przez drugi poziom skrzyżowania i powrocie. 
Zadanie egzaminacyjne Arkusz w ruchu drogowym poz.9
Definicję skrzyżowania wielopoziomowego określa –  ustawa o drogach publicznych.pdf

Na poniższych skrzyżowaniach nie wolno zawracać.

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać. 

Na tym skrzyżowaniu nie możemy zawrócić.

4.Znaki nakazu
Znaki nakazu stosuje się w celu wskazania:
– wymaganego sposobu jazdy na skrzyżowaniu lub innym miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Komentarz
Na skrzyżowaniu możemy jechać tylko w kierunku wskazanym na znakach, mamy zakaz zawracania. 

Przykład
Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

§22.1.Znaki:
1) B-21 „zakaz skręcania w lewo”
2) B-22 „zakaz skręcania w prawo”
zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; 
ponadto znak B-21 zabrania zawracania. 
2. Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone 

Przykład
Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

§ 22.5. Znak B-23 „zakaz zawracania” zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.