Zmiana pasa ruchu


Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym Arkusz poz.19

Oddział 4
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Art. 22. 1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.
3.Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.

„4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.”,

4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.”.

Komentarz

Nie można zastosować jazdę na suwak przy dopuszczalnej prędkości na danej drodze.
Musi wystąpić znaczne zmniejszenie prędkości na jezdni – czyli na wszystkich pasach ruchu.


Przykład – nie można zastosować jazdy na suwak.

Na jezdni nie tworzy się korek

Obowiązuje od 20.05.2021r.
„5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.”,

Zmiana pasa na lewy.

Kolejność czynności podczas zmiany pasa ruchu:
Musisz umieć na pamięć

1. najpierw włączasz kierunkowskaz, jadąc dalej swoim pasem ruchu ze stałą prędkością, (włączony kierunkowskaz informuje jadących za Tobą że chcesz zmienić pas ruchu),
2. po włączeniu kierunkowskazu, upewniasz się o możliwości zmiany pasa ruchu w lusterkach
3. wjeżdżając delikatnie przyspieszasz, (gdy przed zmianą pasa redukujesz bieg kończysz egzamin)
4. po zmianie pasa niezwłocznie wyłączasz kierunkowskaz, 
5.nie wyłączasz kierunkowskazu gdy po zmianie pasa ruchu wykonujesz od razu skręt w lewo na skrzyżowaniu, 
– Jeżeli podczas zmiany pasa ruchu zmusisz innego kierującego do: 
zmiany pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości – Art.2 pkt 23 – wymusiłeś pierwszeństwo.


Kryterium oceniania.
Następuje przerwanie egzaminu Zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.10.10.4
Bez kierunkowskazu, jeżeli nikt nie będzie jechał pasem ruchu na który wjeżdżasz –  masz drugą próbę.

Przykład – Zmiana pasa na prawy – wjeżdżasz od początku na prawy pas ruchu. 

Komentarz.
To nie jest linia krawędziowa,  to nie jest linia wyznaczająca pas postojowy, to nie jest linia wyznaczająca pas dla busów.

Przykład – bezpieczna jazda – zmiana pasa do skrętu w lewo.
Wjeżdżasz od początku na pasa ruchu do skrętu w lewo.

Wykorzystywanie pasów włączających i wyłączających. 


W rejonie skrzyżowań pasy te powinny służyć jako „rozbiegowe” lub zwalniające. Wykonywanie tego manewru z płynnym wykorzystaniem tych pasów stwarza możliwość nauki oceny odległości do innych pojazdów podczas ruchu pojazdu.

 Znak poziomy P-9


Kolejność czynności:
– po wjeździe na pas do włączania się, najpierw włączasz kierunkowskaz jadąc swoim pasem ruchu rozpędzając pojazd, 
– następnie upewniasz się o możliwości zmiany pasa ruchu w lusterkach i przez ramię uwzględniając martwy punkt, 
– wjeżdżając delikatnie przyspieszasz, 
– po zmianie pasa niezwłocznie wyłączasz kierunkowskaz. 
– nie możesz od razu zmienić pas ruchu, musisz się rozpędzić i mieć czas na ocenę i podjęcie decyzji na zmianę pasa ruchu.

4.Znaki:
1) A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony”,
2) A-6e „wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony” ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

Komentarz.
Wlot drogi jednokierunkowej odwołuje zakazy ujęte w § 32. Ograniczenie prędkości. 
Przykład – trasa egzaminacyjna – wjazd na obwodnicę.
Wlot drogi jednokierunkowej odwołuje ograniczenie prędkości do 40km/h

Kryterium oceniania.
Jeżeli podczas zmiany pasa ruchu zmusisz innego kierującego do: zmiany pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości – Art.2 pkt 23 to masz na koncie wymuszenie kończysz egzamin negatywnie, zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.10.10.4

Wykorzystanie pasa wyłączającego.
Ze stałą prędkością wjeżdżasz na pas wyłączający, dopiero po wjeździe zaczynasz zmniejszać prędkość.